ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
1. СМЕТКА – съхраняване на информация за наличния баланс на Потребителя в www.imoti.ocenitel.eu.
2. ДАННИ в www.imoti.ocenitel.eu – наличните данни за реални оферти на недвижими имоти в продажба в базата данни на Алфа Агент БГ ЕООД.
3. www.imoti.ocenitel.eu – официалната електронна страница на Алфа Агент БГ ЕООД.
4. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ чрез www.imoti.ocenitel.eu – извършваните по Интернет платени услуги от Алфа Агент БГ ЕООД в резултат на регламентиран достъп до www.imoti.ocenitel.eu.
5. ДОСТАВЧИК – Алфа Агент БГ ЕООД.
6. ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо или юридическо лице, регистрирано в www.imoti.ocenitel.eu, за да ползва извършваните по Интернет платени услуги от Алфа Агент БГ ЕООД.
7. БАЛАНС – предварително заплатена сума за получаване на платени услуги чрез www.imoti.ocenitel.eu, като в www.imoti.ocenitel.eu се отчитат плащания от тази сума за извършените платени услуги.
8. УКН – уникален клиентски номер в www.imoti.ocenitel.eu.
9. ПРОДАВАЧ – лице, източник на информацията за имота в продажба.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Тези Правила за ползване са задължителни за всички Потребители, които ползват платени услуги чрез www.imoti.ocenitel.eu и уреждат отношенията между Доставчика и Потребителите.
11. Настоящите Правила за ползване се прилагат освен, ако не е договорено друго, в индивидуален договор, сключен между Доставчика и конкретен Потребител. В случай на противоречие между Правилата за ползване и отделен (единичен) Договор, подписан с Потребителя, предимство имат условията на отделния Договор.
12. Доставчикът има право да променя едностранно Правилата за ползване, за което не е длъжен да уведоми Потребителите.
13. Платените услуги в www.imoti.ocenitel.eu могат да бъдат ползвани от дееспособни физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с българското законодателство. За неспазване на това условие, Доставчикът не носи отговорност.
14. Доставчикът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане на баланс. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Профил“. След потълване на данните, Потребителят ще получава фактури за всички последващи плащания, които прави на посочения e-mail адрес при регистрацията.
15. Данни на доставчика „Алфа Агент БГ“ ЕООД с ЕИК 201171045, седалище и адреса на управление – гр. Варна 9000, ул. „Велико Христов“ 47.

III. РЕГИСТРИРАНЕ И ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
16. За ползването на платените услуги, предоставяни чрез www.imoti.ocenitel.eu е необходимо да се извърши регистрация на потребител, чрез която Потребителят получава потребителско име и парола за идентификация в www.imoti.ocenitel.eu. Всеки регистриран потребител получава уникален клиентски номер / УКН / в www.imoti.ocenitel.eu.
17. При извършване на регистрация Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ);
18. Потребителят е длъжен да уведомява Доставчика при всяка промяна на ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДАННИ подадени при регистрацията с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
19. При предоставянето на невярна, неточна, неактуална или непълна информация от страна на Потребителя, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие информацията за Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои платени УСЛУГИ.
20. Приемайки настоящите Правила за ползване Потребителят изрично се съгласява предоставените от него ПОТРЕБИТЕЛКИ ДАННИ да бъдат обработвани и съхранявани от Доставчика.
21. Потребителят е задължен да държи в тайна определените при регистрацията му ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички действия и последици, които са извършени с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
22. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.
23. Ако Потребителят констатира проблем при използване на неговото ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, както и с достъпа и ползването на услугите, следва да се обърне към Доставчика.
24. Доставчикът се задължава да не предоставя на трети лица информация относно потребителските имена, пароли и друга персонална информация за Потребителите, освен ако не следва друго по силата на нормативна разпоредба.
25. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на точки 21, 22 и 23.
26. Регистрацията на Потребител може да се извърши само чрез www.imoti.ocenitel.eu.
27. С регистрацията Потребителят:
27.1. Приема настоящите Правила за ползване;
27.2. Попълва задължителните полета за данни в страницата за регистрация;
27.3. Получава автоматично съобщение на посочената от него електронна поща за потвърждаване на регистрация;
27.4. Получава автоматично съобщение на посочената от него електронна поща за потвърдена регистрация, потребителско име, парола и информация къде да намери определения за него УКН.
27.5. Може да заплаща сума за баланс по банков път, осигуряващ възможност на Доставчика да получи парична сума, от която да извършва отчисления за извършване на платени услуги;

IV. ДОСТАВКА, ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ И ЦЕНИ
28. Доставка на платени услуги:
28.1. Платени услуги в www.imoti.ocenitel.eu се доставят чрез показване на данните на екрана на Потребителя. Данните се черпят директно от базата данни на Алфа Агент БГ ЕООД.
28.2. След затваряне на прозореца или след 30-та минутана от показване на данните на екрана, платената услуга се счита за доставена.
29. Платени услуги:
29.1.Телефонен номер за връзка с Продавача на имота
30. Всички цени на платените услуги са в български лева и са обявени на страницата на офертата за съответния недвижим имот.

V. ДОГОВОР
31. От момента на регистрацията на Потребителя и предоставянето му на достъп до платени услуги в www.imoti.ocenitel.eu се счита, че между страните /Потребител и Доставчик/ съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на тези Правила за ползване. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.
32. Доставчикът има право да прекрати едностранно Договора, без предварително известие, в случай че:
32.1 С акт на компетентните държавни органи се забрани предоставянето на достъп до определен вид данни, съдържащи се в www.imoti.ocenitel.eu;
32.2 Бъдат променени с нормативен акт императивно клаузи, условия или цени, предмет на настоящите Правила за ползване;
32.3 Потребителят използва данните в платените услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите норми или нормите на морала.
33. Потребителят по всяко време може да прекрати договора си с Доставчика, като за целта уведоми Доставчика, че желае заличаване на регистрацията му в www.imoti.ocenitel.eu. В този случай Доставчика не възстановява и не носи отговорност за възстановяване на заплатени от Потребителя предварително суми за баланс във връзка с използването на платените услуги.

VІ. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТ
34. Потребителят приема, че с извършваните платени услуги чрез www.imoti.ocenitel.eu се предоставят наличните ДАННИ в www.imoti.ocenitel.eu за Телефонен номер за връзка с Продавача за съответния имот.
35. Посочената за нуждите на регистрацията информацията се записва автоматично в системата, като Доставчикът не носи отговорност за невярна и грешно подадена информация, както и в случаите, когато Потребителят не е уведомил своевременно Доставчика за промяна в посочените данни.
36. Доставчикът не носи отговорност и не приема рекламации, в случай че Потребителят предостави потребителското си име и парола на трети лица като в този случай заявените услуги от тях се считат за валидно извършени от името и за сметка на Потребителя, независимо от начина, по който това е станало.
37. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителят не се е запознал с актуализираните Правила за ползване преди ползване на платени услуги в www.imoti.ocenitel.eu.
38. Доставчикът не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на платени услуги, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя или на средствата за доставка на Интернет връзката му.
39. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, както и за неспазване на Правилата за ползване.
40. Доставчикът не носи отговорност за неверни данни предоставени от Продавача.
41. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност за използването на платени услуги поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.

VI. СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, БАЛАНС И РАЗПЛАЩАНЕ
42. При регистрацията на Потребител, в www.imoti.ocenitel.eu се открива собствена сметка на Потребителя. При първоначално откриване, в сметката на Потребителя има 0,00 български лева.
43. Потребителите на www.imoti.ocenitel.eu имат една сметка.
44. Сметката на Потребителя служи за отчитане на баланса му. Балансът на Потребителя служи за заплащане на платени услуги чрез www.imoti.ocenitel.eu, като за целта след всяка поръчка на платена услуга и преди нейното доставяне автоматично се намалява сумата по баланса с определената цена от Алфа Агент БГ ЕООД за тази услуга.
45. Наличната сума по баланса на Потребителя се увеличава чрез захранване на сметката на Потребителя.
46. Сметката на Потребителя се захранва чрез избрания от Потребителя метод, посочен в www.imoti.ocenitel.eu. За преведена сума по банков път, Потребителят изпраща на Доставчика сканирано платежно нареждане за преведената сума на e-mail адрес: office@imoti.ocenitel.eu;
47. При липса на достатъчно баланс в сметката си, Потребителят не може да получи резултатите от поръчаните платени услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
48. Доставчикът има следните права:
48.1. да разширява обхвата на платените услуги, предоставяни чрез www.imoti.ocenitel.eu;
48.2. да променя технологията и дизайна на предоставяните платени услуги чрез www.imoti.ocenitel.eu без предварително известяване на Потребителите.
48.3. да изпраща на своите регистрирани Потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в съществуващи услуги.
48.4. да изтрие създаден Профил на Потребител, ако профила не бъде използвано в продължение на 12 месеца.
48.5. да изтрие създадения Профил на Потребител, ако за профила не бъде заплатена на Доставчика сума за баланс по съответния метод в продължение на 90 дни след регистрация;
48.6. да променя потребителското име и паролата на Потребител, когато технологични или структурни промени в информационната система налагат това, като уведоми Потребителя предварително чрез изпращане на съобщение на посочената при регистрацията електронна поща в срок от 3 (три) календарни дни преди промяната;
48.7. да получава плащания за използваните платени услуги, съгласно клаузите на настоящите Правила за ползване;
48.8. да променя едностранно размера на цените на услугите, без да е задължен да уведомява предварително Потребителите;
49. Доставчикът има следните задължения:
49.1. да предоставя достъп до платените услуги на всички регистрирани Потребители при условия на общодостъпност и спазване на настоящите Правила за ползване;
49.2. да предостави на Потребителите заявената платена услуга при наличие на предплатен баланс за услугата;
49.3. да предоставя на Потребителите необходимата информация за предоставяните услуги, тяхната цена и начините на заплащане;
50. Потребителите имат право:
50.1. да ползват услугите в обхвата и по начина, определени в тези Правила за ползване;
50.2. да получат всяка заявена и заплатена от тях услуга в съответствие с настоящите Правила за ползване;
51. Потребителите са длъжни преди ползване на платените услуги чрез www.imoti.ocenitel.eu да приемат настоящите Правила за ползване и да ги спазват при всяко ползване, както и да спазват всички други условия, съдържащи се в законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите Правила за ползване.

Последна актуализация на настоящите Правила за ползване е направена на дата: 15.12.2016 г